Jedyne, czego nie potrafię zrobic, to cofnąć czasu.
Blog > Komentarze do wpisu

Na czym polega apelacja i kasacja.

6. Sprawa apelacyjna:
- przewód sądowy w sądzie odwoławczym rozpoczyna ustne sprawozdanie, w którym sędzia sprawozdawca przedstawia przebieg i wyniki dotychczasowego postępowania, a w szczególności treść zaskarżonego wyroku oraz zarzuty i wnioski apelacyjne, jak również kwestie wymagające rozstrzygnięcia z urzędu. W miarę potrzeby odczytuje się z akt poszczególne ich części.po wygłoszeniu referatu przewodniczący pyta się czy strony mają jakieś zastrzeżenia lub wnoszą o jego uzupełnienie. Zadaje pytanie czy strony zgłaszają również jakieś inne okoliczności lub dowody. W postępowaniu apelacyjnym nowe wnioski dowodowe są przyjmowane wyjątkowo, gdy z okoliczności sprawy wynika, że pojawiły się dopiero w obecnym stanie procesu.
- przewodniczący zamyka rozprawę i oddaje głos stronom. Pierwsza wypowiada się ta strona, której wnioski apelacyjne były dalej idące.
- w mowie końcowej powinniśmy krótko podać jakie argumenty naszym zdaniem przemawiają za uchyleniem lub zmianą zaskarżonego wyroku.

Art. 453. § 1. Przewód sądowy w sądzie odwoławczym rozpoczyna ustne sprawozdanie, w którym sędzia sprawozdawca przedstawia przebieg i wyniki dotychczasowego postępowania, a w szczególności treść zaskarżonego wyroku oraz zarzuty i wnioski apelacyjne, jak również kwestie wymagające rozstrzygnięcia z urzędu. W miarę potrzeby odczytuje się z akt poszczególne ich części.

§ 2. Strony mogą składać wyjaśnienia, oświadczenia i wnioski ustnie lub na piśmie; złożone na piśmie podlegają odczytaniu, przy czym przepis art. 394 stosuje się.

§ 3. Przewodniczący udziela głosu stronom w kolejności przez siebie ustalonej, przy czym najpierw udziela głosu skarżącemu. Oskarżonemu i jego obrońcy nie można odmówić zabrania głosu po przemówieniach innych stron.

7. wyrok w sprawie apelacyjnej:
- uchyla wyrok sądu I instancji i uniewinnia oskarżonego lub umarza postępowanie w sprawie: pełny sukces! Koniec postępowania w sprawie.
- uchyla wyrok sądu I instancji i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania: sukces, ale pełnych powodów do radości jeszcze nie ma. Wszystko zależy od tego jakie okoliczności uzasadniały uchylenie wyrok. Sąd odwoławczy z urzędu sporządza uzasadnienie takiego wyroku, w którym podaje wytyczne dla sądu I instancji na czym polegały jego błędy i co powinien w tej sprawie zrobić. W przypadku gdy podstawą uchylenia wyroku była apelacja oskarżonego (obrońcy) to sąd I instancji rozpoznając ponownie sprawę nie może wydać wyroku surowszego niż zrobił to za pierwszym razem.
- zmienia zaskarżony wyrok, orzekając: może to polegać na zmianie kwalifikacji, zmianie opisu czynu, zmianie orzeczone kary lub środka karnego itp. Jeśli zasadna okazała się apelacja oskarżonego (obrońcy) sąd może zmienić wyrok tylko na korzyść oskarżonego.
- utrzymuje w mocy wyrok sądu pierwszej instancji: niestety sąd nie podzielił naszych argumentów zawartych w apelacji. Przegraliśmy - w niektórych przypadkach ostatnią deską ratunku zostaje kasacja.

8. W przypadku przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sprawa wraca do sądu I instancji, który wydał już wyrok w tej sprawie. Sprawa będzie rozpoznawana od początku - a więc od nowa będą przeprowadzane wszystkie dowody w toku postępowania sądowego. Różnica w stosunku do pierwszego rozpoznania polega na tym, że będzie nas sądził sąd w innym, nowym składzie.

9. Kolejny wyrok sądu pierwszej instancji powoduje, że znowu przysługuje nam prawo wniesienia apelacji.

 

Kasacja to środek, którym można zaskarżyć niektóre orzeczenia sądów.
Występuje zarówno w postępowaniu karnym, jak i cywilnym.

W postępowaniu karnym kasacja jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, tzn. przysługuje od orzeczeń już prawomocnych. Są dwa rodzaje kasacji: kasacja zwyczajna i kasacja  nadzwyczajna.
Kasacja zwyczajna
- przysługuje stronom (prawie zawsze) od wyroku
sądu odwoławczego, który zakończył postępowanie w sprawie. Można ją wnieść zarówno na korzyść jak i na niekorzyść oskarżonego. Na korzyść może to zrobić tylko sam oskarżony, a na niekorzyść- oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel prywatny, powód cywilny. Oskarżyciel publiczny może złożyć kasację  na korzyść lub na niekorzyść. Nie od każdego wyroku sądu odwoławczego można wnieść kasację. Na korzyść można wnieść kasację tylko wówczas, gdy skazano oskarżonego za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia. Na niekorzyść natomiast w razie uniewinnienia lub w niektórych przypadkach umorzenia.
Kasacja jest środkiem pozwalającym na ponowne zbadanie sprawy, ale jedynie pod względem prawidłowości zastosowania przepisów, nie zaś stanu faktycznego sprawy.
Wnosi się ją do Sądu Najwyższego, za pośrednictwem sądu, który wydał wyrok drugiej instancji.
Aby wnieś kasację, należy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku złożyć wniosek o doręczenie go wraz z uzasadnieniem, a następnie w ciągu 30 dni od doręczenia wyroku należy wnieść samą kasację. Musi tego dokonać adwokat lub radca prawny.
W stosunku do tego samego wyroku można ją wnieść tylko raz.
Efektem działania sądu kasacyjnego będzie albo utrzymanie zaskarżonego wyroku w mocy, albo uchylenie go i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia, albo wyjątkowo uniewinnienie oskarżonego.

wtorek, 05 stycznia 2010, bez44

Polecane wpisy

  • Koniec i początek.

    18 maja 2016 roku rozwiodłam się.   

  • Leniwa niedziela

    . ..dobiega końca. Słodki spokój, luz. Słońce, leżak, książka. Obiad z bratem, a na deser lody. Kawa. Koło mnie motyle, trzmiele szukające nektaru w kwiatach. I

  • Chłodniej

    Małe wspomnienie NAJWSPANIALSZEJ UROCZYSTOŚCI. 23 lipca minął miesiąc od mojej wyprowadzki. Jeden telefon, dwie moje wizyty w Krakowie. I tyle. Jak widać, żadne


Virtual Pet Cat for Myspace
ministat liczniki.org
free counters PustaMiska - akcja charytatywna